Recent Posts

free counters

Sunday, July 3, 2011

हनुमत्सहस्त्र नामावली

हनुमत्सहस्त्र नामावली
                                                                      विनियोगः-
ॐ अस्य श्रीहनुमत्सहस्त्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिः हनुमान देवता, अनुष्टुप छन्द, ह्रां बीजं श्रीं शक्ति, श्रीहनुमत्प्रीत्यर्थं-तद्सहस्त्रनामभिरमुकसंख्यार्थ पुष्पादिद्रव्य समर्पणे विनियोगः।

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More